Psychoterapia osób dorosłych i młodzieży

Skie­ro­wa­na do tych, którzy pragną po­zbyć się do­kucz­li­wych ob­jawów, zro­zu­mieć przy­czy­ny swo­ich pro­blemów, do­strzec nieświa­do­me me­cha­ni­zmy leżące u podłoża cho­ro­by, do tych, którzy chcą le­piej po­znać sie­bie, swój po­ten­cjał i możli­wości. Nie trze­ba prze­ja­wiać za­bu­rzeń, aby owoc­nie ko­rzy­stać z psy­cho­te­ra­pii, po­trzeb­na jest jed­nak cie­ka­wość sa­me­go sie­bie i go­to­wość do po­dej­mo­wa­nia zmian w swo­im myśle­niu.