Prywatny Gabinet Psychologiczny Joanna Siwek-Środzińska

De­cy­zja.

Pierw­szy krok, czy­li de­cy­zja o sko­rzy­sta­niu z pro­fe­sjo­nal­nej po­mo­cy, by­wa roz­poczęciem no­we­go eta­pu w życiu człowie­ka. Za­pro­sze­nie do swo­je­go świa­ta wewnętrzne­go dru­giej oso­by, zgo­da na jej to­wa­rzy­sze­nie w po­zna­wa­niu sa­me­go sie­bie, mogą stać się początkiem no­wej dro­gi. Dro­gi, na końcu której jest większa sa­moświa­do­mość, uwol­nie­nie od cier­pie­nia, spokój, no­we spoj­rze­nie na własne doświad­cze­nia i re­la­cje.

Ko­mu po­ma­gam?

• dzie­ciom i młodzieży
• do­rosłym
• ro­dzi­com – w spra­wach wy­cho­waw­czych
• pa­rom / małżeństwom
• ro­dzi­nom