Prywatny Gabinet Psychologiczny Joanna Siwek-Środzińska

Oferta

Pro­po­no­wane for­my po­mo­cy:

Kon­sul­ta­cja

Ja­ko pierw­sza for­ma kon­tak­tu oso­by lub osób zgłaszających się o po­moc. Może obej­mo­wać od 1 do 3 spo­tkań. Jej ce­lem jest zi­den­ty­fi­ko­wa­nie pro­ble­mu, określe­nie za­kre­su trud­ności, a następnie za­pla­no­wa­nie ko­lej­nych kroków pro­wadzących do ich zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia. Jeżeli kon­sul­ta­cja sta­je się wstępem do dal­szej psy­cho­te­ra­pii, te­ra­pii par lub ro­dzi­ny, w trak­cie spo­tka­nia zo­sta­je za­war­ty kon­trakt określający cel te­ra­pii, często­tli­wość oraz czas se­sji, za­sa­dy od­woływa­nia spo­tkań i roz­li­cze­nia fi­nan­so­we­go.

Psy­cho­te­ra­pia do­rosłych i młodzieży

Skie­ro­wa­na do tych, którzy pragną po­zbyć się do­kucz­li­wych ob­jawów, zro­zu­mieć przy­czy­ny swo­ich pro­blemów, do­strzec nieświa­do­me me­cha­ni­zmy leżące u podłoża cho­ro­by, do tych, którzy chcą le­piej po­znać sie­bie, swój po­ten­cjał i możli­wości. Nie trze­ba prze­ja­wiać za­bu­rzeń, aby owoc­nie ko­rzy­stać z psy­cho­te­ra­pii, po­trzeb­na jest jed­nak cie­ka­wość sa­me­go sie­bie i go­to­wość do po­dej­mo­wa­nia zmian w swo­im myśle­niu.

Po­rad­nic­two psy­cho­lo­gicz­ne

Od­by­wa się w for­mie kil­ku spo­tkań, których głównym ce­lem jest zi­den­ty­fi­ko­wa­nie pro­ble­mu i po­szu­ki­wa­nie spo­sobów je­go roz­wiąza­nia. Tym ro­dza­jem po­mo­cy obej­muję oso­by, które mają ja­sno określo­ny, nie wy­ma­gający głębszej pra­cy pro­blem, a po­trze­bują je­dy­nie pew­ne­go wy­jaśnie­nia czy ukie­run­ko­wa­nia.

Te­ra­pia par / małżeństw

Opie­ra się głównie na mo­dy­fi­ka­cji do­tych­cza­so­wych wzorców re­la­cji między małżon­ka­mi i po­pra­wie ko­mu­ni­ka­cji. Klu­czo­wy­mi ce­la­mi tej for­my te­ra­pii jest roz­wiązy­wa­nie zgłasza­nych pro­blemów, po­moc w osiąga­niu wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia oraz za­spo­ko­je­nia po­trzeb własnych i part­ne­ra. Czyn­ni­kiem wa­run­kującym po­wo­dze­nie te­ra­pii jest miłość łącząca obie oso­by, ist­niejąca mi­mo po­ja­wiających się kry­zysów, go­to­wość do uzna­nia części od­po­wie­dzial­ności za stan związku oraz mo­ty­wa­cja do podjęcia pra­cy nad two­rzoną re­lacją.

Te­ra­pia ro­dzin

To for­ma pra­cy te­ra­peu­tycz­nej skie­ro­wa­na do ro­dzin przeżywających kry­zys lub bo­ry­kających się z trud­nościa­mi, z który­mi sa­me nie mogą so­bie po­ra­dzić. Po­le­ga na próbie zro­zu­mie­nia za­leżności po­między re­la­cja­mi łączący­mi po­szczególnych członków ro­dzi­ny z określo­nym ob­ja­wem prze­ja­wia­nym przez jed­ne­go z nich, najczęściej dziec­ka. Obec­ność wszyst­kich wspólnie miesz­kających członków ro­dzi­ny umożli­wia ob­ser­wację pro­ble­mu w kon­tekście całego sys­te­mu ro­dzin­ne­go. Wy­ko­rzy­sta­nie za­sobów osób biorących udział w te­ra­pii najczęściej po­zwa­la po­ra­dzić so­bie z kry­zy­sem bądź trud­nością.