Prywatny Gabinet Psychologiczny Joanna Siwek-Środzińska

O mnie

Je­stem ab­sol­wentką Uni­wer­sy­te­tu im. kar­dy­nała Ste­fa­na Wy­szyńskie­go w War­sza­wie, kie­ru­nek psy­cho­lo­gia. Po­nad­to, ukończyłam 4,5-let­nie całościo­we szko­le­nie po­dy­plo­mo­we „Psy­cho­te­ra­pia”, or­ga­ni­zo­wa­ne przez Zakład Te­ra­pii Ro­dzin Ka­te­dry Psy­chia­trii Col­le­gium Me­di­cum Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­lońskie­go pod kie­row­nic­twem na­uko­wym prof. dr hab. n. med. Bog­da­na de Bar­ba­ro.

Odbyłam staże kliniczne – w Zakładzie Terapii Rodzin oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Krakowie. Po­sia­dam również dy­plo­my i cer­ty­fi­ka­ty wie­lu in­nych szko­leń, przede wszyst­kim z za­kre­su roz­wo­ju dzie­ci i młodzieży.
Od 2004 ro­ku obej­muję swoją opieką ro­dzi­ny, dzie­ci i młodzież, od 2008 ro­ku świadczę także po­moc oso­bom do­rosłym i pa­rom małżeńskim.

Pra­cuję głównie w kon­wen­cji psy­cho­dy­na­micz­nej oraz sys­te­mo­wej, pod­dając swoją pracę re­gu­lar­nej su­per­wi­zji u cer­ty­fi­ko­wa­ne­go su­per­wi­zo­ra Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go.